BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Obsługa BHP

Zasady BHP (czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) obowiązują w każdym miejscu pracy, bez względu na ilość zatrudnionych pracowników. BHP to zbiór zasad określających sposób wykonywania pracy, a przede wszystkim sposób zapewnienia pracownikom warunków pracy, aby jej wykonywanie było bezpieczne i higieniczne. Do wykonywania zadań dotyczących zasad BHP przedsiębiorca może wykorzystać specjalistów spoza zakładu pracy (nie musi ponosić kosztów zatrudnienia specjalisty ds. BHP).

Zapewniamy wsparcie w zakresie obsługi BHP. Współpracujemy z ekspertami z różnych branż, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w pełnieniu swoich obowiązków.

ZAPAMIĘTAJ...

Obowiązki BHP i Pracodawcy i... Pracownika!

 • organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów oraz zasad BHP,
 • wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonania tych poleceń,
 • reakcja na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy,
 • zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.
 • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

ZADZWOŃ DO NAS

Zapytaj o konsultacje...

Dlaczego Obsługa BHP z #BRKwapisz?

Zapewniamy ekspertów BHP z różnych branż

Prowadzimy szkolenia pracownice

Instrukcje stanowiskowe

Realizujemy Audyty BHP

Obsługa BHP firm Handlowych, Produkcyjnych i Usługowych

Tworzymy niezbędną dokumentacje

Ocena Ryzyka Zawodowego

I wiele innych...