Biuro Rachunkowe KWAPISZ – Księgowość, Kadry i Płace, Doradztwo

Rozliczenie straty z lat ubiegłych

Serious elder senior grey-haired grandpa using calculator counting bank loan payment holding papers at home, focused mature old man doing paperwork calculating bills managing finances sit on sofa

Spis treści

Rozliczenie straty z lat ubiegłych

Fakt poniesienia straty nie zawsze musi wiązać się z tymi “gorszymi chwilami” przedsiębiorstwa. Strata – czyli nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodami z tego źródła – może pojawić się np. w początkowej fazie rozwoju, kiedy budujemy naszą firmę lub wynikać z poniesionych inwestycji rozwojowych. Ujemny wynik finansowy może być skutkiem również zdarzeń losowych, nietrafionych inwestycji czy błędnych decyzji gospodarczych.

Warto wiedzieć, że poniesioną stratę można odliczyć od dochodów uzyskanych w kolejnych latach prowadzenia działalności i tym samym obniżyć wpłacany podatek. 

Zasady rozliczania starty

Od 2019 roku, rozliczenie takiej straty może odbyć się na dwa sposoby:

  • jednorazowo – podatnik jednorazowo obniża swój dochód o kwotę poniesionej straty, ale nie więcej niż 5 mln zł. Odliczenie straty jednorazowo musi zajść w jednym z najbliższych kolejno po sobie pięciu lat podatkowych. Jeżeli strata przekracza 5 000 000 zł, wówczas nadwyżka podlega odliczeniu w pozostałych latach 5 letniego okresu z tym, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% wysokości straty.
  • na starych zasadach – podatnik obniża swój dochód o kwotę nie większą niż 50% wysokości poniesionej straty. Odliczenie straty na starych zasadach musi zajść w najbliższych kolejno po sobie pięciu latach podatkowych.

Przed rokiem 2019, podatnicy mogli skorzystać tylko z jednego rozliczenia straty – odliczenia 50% wysokości straty od rocznego dochodu w ciągu następujących po sobie pięciu latach podatkowych (stare zasady).

Bieg okresu pięcioletniego nie zawiesza się podczas zawieszenia lub zamknięcia działalności.

Przykłady

  • Jednorazowe odliczenie

Pan Mariusz od 2019 r. prowadzi działalność gospodarczą. W roku 2019, 2020 oraz 2021 poniósł stratę z działalności w wysokościach:

Dopiero od roku 2022 biznes zaczął być zyskowny. Pan Mariusz, w latach 2022 i 2023 wypracował takie zyski:

20222023
5 500 000 zł7 000 000 zł

Łączna strata jaką wygenerował Pan Mariusz wynosi 6,3 mln. zł.

Najszybszym zatem sposobem na jej rozliczenie jest jednorazowe odliczenie straty do limitu 5 ml. zł.

Tym sposobem, w roku 2022 od dochodu 5,5 mln zł, możemy odliczyć kwotę 5 mln zł Oznacza to, że za ten rok, Pan Mariusz zapłaci podatek dochodowy od 500 tys. zł.

Pozostałą kwotę straty (1,3 mln. zł.),  możemy odliczyć w kolejnych latach. Maksymalna wysokość odliczenia na rok w kolejnych latach wynosi 50% straty – czyli 6,3 mln zł * 50% = 3,15 mln zł. To oznacza, że w 2023 roku Pan Mariusz będzie mógł odliczyć resztę straty w wysokości 1,3 mln zł.

  • Na starych zasadach

Pani Barbara prowadzi działalność gospodarczą. W roku 2017 poniosła stratę w wysokości 10 tys. zł W kolejnych latach wypracowała zyski. Pani Barbara może rozliczyć stratę w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych – w wysokości nie wyższej niż 50% straty za każdy rok – w naszym przykładzie nie wyższej niż 5 tys. zł.

 2017201820192020
Dochód/strata-10000450020005000
Wysokość odliczenia straty0450020003500
Dochód do opodatkowania0001500
Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych10000550035000

Podatnik ma prawo wybrać kiedy oraz w jakiej wysokości w ciągu pięciu następujących po sobie lat odliczy stratę (oczywiście do wysokości limitu).

Kiedy nie można odliczyć?

Należy pamiętać, że co do zasady, strata z danego źródła przychodu może być odliczona jedynie od dochodów z tego samego źródła (np. działalność gospodarcza).

Nie każdą zatem stratę można odliczyć. Podatnicy podatku PIT nie mogą odliczyć straty gdy dotyczy ona:

  • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie
  • odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
  • niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30 da
  • źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, za wyjątkiem strat z odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej oraz strat związanych z przychodami uzyskiwanymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z ulgi na powrót, ulgi rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci oraz osoby korzystających z ulgi dla pracujących seniorów

Podatnicy podatku CIT natomiast, nie mogą odliczyć straty podatkowej od sprzedaży walut wirtualnych.

Odliczenie straty w zaliczkach w ciągu roku podatkowego

Odliczenia strat wykazywane są najczęściej na etapie rozliczania dochodów rocznych w rocznych zeznaniach podatkowych PIT.

W praktyce stratę możemy rozliczyć już na etapie obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku. Nie ma potrzeby nadpłacania podatku w trakcie roku i oczekiwania jego zwrotu po złożeniu zeznania podatkowego w kolejnym roku.

Rozliczanie straty przy zmianie formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania pozostaje bez wpływu na możliwość odliczenia strat. Źródło przychodów nie zmieniło się, możliwe jest zatem odliczenie straty w każdej z dostępnych form opodatkowania, w tym również w przypadku opodatkowania ryczałtem – w tym przypadku odliczenia strat dokonujemy od przychodu, a nie od dochodu, pamiętając jednocześnie o limitach.

Podobne wpisy

Czy dany artykuł wydaje Ci się przydatny? Podziel się wiedzą!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!